واحد نام و نام خانوادگي شماره تماس
 مديريت برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي  دكتر رضا تیکنی  031-33911972
 جذب و هدايت استعدادهاي درخشان  دكتر زینب مالکی  031-33912722
 مريم نورالديني  031-33912722
 برنامه ريزي آموزشي  سيدميلاد طهماسبي  031-33911972
 نظارت و ارزيابي  سجاد رئيسي  031-33912304
كيوان پاليك  031-33912324
مطالعات مهران افراشی  031-33911445