به اطلاع مي‌رساند وبگاه شاخه انجمن آموزش مهندسي ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان به آدرس https://isee.iut.ac.ir راه‌اندازي شد.