راهبردهای:

  • سرآمدی در آموزش
  • ارتقای جایگاه و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
  • توسعه و استقرار نظام جامع و هماهنگ برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد

 

اهداف:

  • پویایی و ارتقای توانمندی‌های اعضای هیئت‌علمی
  • تنوع‌بخشی دروس و بروزرسانی محتوا و برنامه‌ریزی آموزشی
  • توسعه‌ی برنامه‌های بین‌رشته‌ای
  • گسترش و روزآمد کردن زیرساخت‌های آموزشی
  • توسعه و ارتقای هم‌افزایی ساختارهای آموزشی
  • ارتقای سیستم‌ها و روش‌ها متناسب با استانداردهای بین‌المللی
  • افزایش همکاری مشترک (آموزشی) با مراکز علمی