مديريت برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي
دكتر رضا تیکنی 33911972 r_tikani@iut.ac.ir
جدب و هدايت استعدادهاي درخشان
دكتر زینب مالکی 33912722 zmaleki@iut.ac.ir
مريم نورالديني 33912722  
برنامه آموزشي
سيدميلاد طهماسبي 33911972 m.tahmasebi@of.iut.ac.ir
نظارت و ارزيابي
سجاد رئيسي 33912304-2324 s.raeisi@of.iut.ac.ir
كيوان پاليك 33912304-2324  
مطالعات
مهران افراشی 33911445 m.afrashi@tx.iut.ac.ir